മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവര്‍ത്തിനി Edit
    മൂശ,കരണ്ടി
    a crucible, spoon


Entries from Datuk Database

ആവര്‍ത്തിനി1(നാമം):: കരണ്ടി
ആവര്‍ത്തിനി1(നാമം):: മൂശ
ആവര്‍ത്തിനി1(നാമം):: ഒരു ജാലവിദ്യ
ആവര്‍ത്തിനി2(നാമം):: നീര്‍ച്ചുഴി
ആവര്‍ത്തിനി2(നാമം):: ആട്ടുകൊട്ടപ്പാല, അജശൃംഗി
ആവര്‍ത്തിനി2(നാമം):: കണവീരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ballot paper, canon law, ആജിരേയ, ചുരുട്ടല്‍, അപശ്രുതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean