മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവര്‍ത്തിക്കുക Edit
    വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക
    repeat again and again


Entries from Datuk Database

ആവര്‍ത്തിക്കുക(ക്രിയ):: ഒരു പ്രവൃത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക
ആവര്‍ത്തിക്കുക(വൈദ്യ.):: മരുന്നുകളുടെ വീര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പാകവിധികള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alege, complement, പ്രതിഗ്രഹിക്കുക, യാദൃച്ഛിക, മുനയുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean