മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവര്‍ത്തനന്‍ Edit
    വിഷ്ണു
    Vishnu


Entries from Datuk Database

ആവര്‍ത്തനന്‍(നാമം):: വിഷ്ണു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bizarre, bust, delta, അത്യന്തികം, അഞ്ജലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean