മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവഞ്ചി Edit
    പശുത്തോല്‍ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം ഇടയ്ക്ക


Entries from Datuk Database

ആവഞ്ചി(നാമം):: പശുത്തോല്‍ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം ഇടയ്ക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിരഹസ്യം, പ്രത്യാവൃത്തി, ബഹുസാര, വ്യാഖ്യാതാവ്, വിദ്മാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean