മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആള്‍വാര്‍ Edit
    ആഴ്വാര്‍ നോക്കുക


Entries from Datuk Database

ആള്‍വാര്‍(നാമം):: ആഴ്വാര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ homoeopathy, patrimonial, pioneer, അതിദാരുണം, പരിണായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean