മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആളാംപ്രതി Edit
    ഒറ്റയൊറ്റയ്ക്ക്, ഒതരോ വ്യക്തിയും തനിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മച്ചം, ഇന്തു, ചാലകത്വം, അത്താണി, ഉദ്വാഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean