മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആല്ബ് Edit
    വെള്ളനീലയങ്കി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rouser, അംബുമുക്ക്, വീട്ടി, മാര്‍ഗ്ഗവാസി, അഞ്ചിതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean