മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആല് Edit
    ഒരു വൃക്ഷം, പേരാല്‍


ആല് Edit
    വ്യാപിക്കുക


ആല് Edit
    കള്ള്, മദ്യം


ആല് Edit
    ജലം,തെങ്ങിന്‍െറയും മറും ആര്


ആല് Edit
    ആല്‍മരം
    banyan tree


ആല Edit
    കൊല്ലന്റെയും മറ്റും പണിപ്പുര, കളപ്പുര
    a smithy, a farm house


Entries from Datuk Database

ആല(-):: കൊല്ലന്‍റെയും മറ്റും പണിപ്പുര
ആല(-):: ആടുമാടുകളെ അടച്ചുസൂക്ഷിക്കുന്ന തൊഴുത്ത്
ആല(-):: ചക്കുപുര
ആല(-):: കളപ്പുര
ആല(-):: ചൂള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rationalize, urbane, അഹാര്യം, ഫാലഹത, ആത്മഗതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean