മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലോകിക്കുക Edit
    നോക്കുക,കാണുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inquisition, അഞജ്ജി, അപത്നീകന്‍, അജാജീവന്‍, ഋക്ഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean