മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലുഞ്ചനം Edit
    കീറല്‍, ചീന്തല്‍ (തുണ്ടു തുണ്ടായി കീറല്‍


Entries from Datuk Database

ആലുഞ്ചനം(നാമം):: കീറല്‍, ഛിന്നഭിന്നമാക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impound, pathogen, ഇത്ത, പശുപന്‍, തേവനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean