മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലു Edit
    ഒരുതരം കിഴങ്ങ്


ആലു Edit
    കിണ്ടി, മൂങ്ങ
    a small vessel with a snout on its side, owl


Entries from Datuk Database

ആലു(നാമം):: കിണ്ടി, വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുതരം പാത്രം
ആലു(നാമം):: മുങ്ങ
ആലു(നാമം):: കരിന്താളിമരം
ആലു(നാമം):: ഒരുതരം കിഴങ്ങ്, ചേമ്പ്
ആലു(നാമം):: ചങ്ങാടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disengage, mobile, ഇല്ലിച്ചട്ടി, വന്‍പ്, മായാമനുഷ്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean