മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലിലക്കല്ലൂര്‍വഞ്ചി Edit
    കല്ലീര്‍വഞ്ചി എന്നഔഷധച്ചെടിയുടെ വകഭേദം


Entries from Datuk Database

ആലിലക്കല്ലൂര്‍വഞ്ചി(നാമം):: ഒരിനം കല്ലൂര്‍വഞ്ചിച്ചെടി, വടപത്രി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ soap, changeover, അര്‍ദ്ധചന്ദ്രകം, അമൃതേശയന്‍, അഭിശസ്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean