മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലി Edit
നാമം
    മുഹമ്മദീയപ്രഭു, അലി


ആലി Edit
നാമം
    ചിറ, വരമ്പ്


ആലി Edit
നാമം
    ആലിപ്പഴം, കാറ്റ്


ആലി Edit
നാമം
    മഴത്തുള്ളി, ചിറ, മുത്തുചിപ്പി
    raindrop, dike, oyster


Entries from Datuk Database

ആലി1(നാമം):: മഴത്തുള്ളി
ആലി1(നാമം):: ആലിപ്പഴം, കാറ്റ്
ആലി2(നാമം):: ചിറ, വരമ്പ്
ആലി3(നാമം):: മുത്തുച്ചിപ്പി
ആലി4(നാമം):: മുഹമ്മദീയപ്രഭു, അലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ netting, plash, unguarded, vast, അതപ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean