മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലാസ്സ് Edit
    ആലാത്ത് നോക്കുക


Entries from Datuk Database

ആലാസ്സ്(നാമം):: ആലാത്ത്. (പ്ര.) ആലാസ്സുപിരിക്കുക = വെടിപറയുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ faith, waggle, മണത്തവള, അന്നേരം, അനുദ്യോഗ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean