മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലായി Edit
    മോത്തകച്ചവടക്കാരന്‍


Entries from Datuk Database

ആലായി(നാമം):: വലിയ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടിയൂരല്‍, ഇനിമ, unearned, weak heart, മുള്ളവഴി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean