മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലാബു Edit
    ചുര, ചുരയ്ക്ക


Entries from Datuk Database

ആലാബു(നാമം):: അലാബു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ perfervid, senate, വിക്രാന്തം, മടുമൊഴി, പണിക്കൂലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean