മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലക്കീര Edit
    ഒരു നീര്‍ച്ചെടി,അര്‍ശസ്സിനു മരുന്നു


Entries from Datuk Database

ആലക്കീര(നാമം):: ഒരു നീര്‍ച്ചെടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cupidity, ആവക്ഷപ്രതിമ, പ്രാണപ്രയാണം, ബഹുവാക്ക്, ഗോത്രഭ്യത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean