മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആറുരസങ്ങള്‍ Edit
    മധുരം, പുളി,ഉപ്പ്, കയ്പ്, എരിവ്, ചവര്‍പ്പ് ഈ രസങ്ങള്‍ ആറും


Entries from Datuk Database

ആറുരസങ്ങള്‍(നാ. ബ.വ.):: മധുരം, പുളി, ഉപ്പ്, കയ്പ്, എരിവ്, ചവര്‍പ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nubile, അവൃത്തി, അശ്മകുട്ടന്‍, യമകം, വിചാരകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean