മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആറാട്ടം Edit
    കുളി
    bath


Entries from Datuk Database

ആറാട്ടം(നാമം):: കുളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lace, monograph, അഗ്നിദൂഷിത, അദ്ഭുതം, അമരാവതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean