മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്‍ഷ്ടിഷേണന്‍ Edit
    ഋഷ്ടിഷേണന്‍െറ പുത്രന്‍, ഒരു ഋഷി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sanguine, അഗ്രഹരം, അക്ഷരത്രയം, ആദ്യശക്തി, ബ്രഹ്മക്ഷേത്രങ്ങള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean