മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്‍ത്തസ്വരം Edit
    ആര്‍ത്തനാദം, കരച്ചില്‍,


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ luggage, മകരമാനിനി, ആനമുഖന്‍, വീഹാരം, മുഞ്ജരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean