മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്‍ച്ചികം Edit
    സാമവേദം


Entries from Datuk Database

ആര്‍ച്ചികം(നാമം):: സാമവേദം
ആര്‍ച്ചികം(സംഗീ.):: ഒരു സ്വരം മത്രമുള്ള മൂര്‍ഛന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രബര്‍ഹ, ബരീവര്‍ദ്ദം, ചോരകര്‍മ്മം, വാല്മീകി, വരിഷ്ഠ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean