മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്‍ച്ചിക Edit
    ഋഗ്വേദം സംബന്ധിച്ച


Entries from Datuk Database

ആര്‍ച്ചിക(വിശേഷണം):: ഋഗ്വേദത്തെ സംബന്ധിച്ച, ഋക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അലേശ, അംഗപ്രത്യംഗം, വൈദിക, അദ്ധ്യൂഢന്‍, ആണ്‍പിറന്നവന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean