മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്യപട്ടര്‍ Edit
    ബ്രാഹ്മണരില്‍ ഒരു വിഭാഗം


Entries from Datuk Database

ആര്യപട്ടര്‍(നാമം):: ബ്രാഹ്മണരില്‍ ഒരു വിഭാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ touse, vassal, അഗ്രഹസ്തം, ഭവാദൃശ, വൃഷഭം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean