മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്യപടി Edit
    കൊട്ടാരവാതില്‍, കോട്ടവാതില്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകൃന്തനം, മുള്ള്, അപ്പം, ഉപശ്ലേഷണം, പിച്ചക്കാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean