മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്യന്‍ Edit
    ശ്രേഷ്ഠന്‍, ജ്യേഷ്ഠന്‍
    noble person, elder brother


Entries from Datuk Database

ആര്യന്‍(നാമം):: = ആരിയന്‍, ആര്യവര്‍ഗത്തില്‍പെട്ടവന്‍
ആര്യന്‍(നാമം):: കുലീനന്‍, മാന്യന്‍, യോഗ്യന്‍
ആര്യന്‍(നാമം):: ജ്യേഷ്ഠന്‍
ആര്യന്‍(നാമം):: ഗുരു
ആര്യന്‍(നാമം):: വിദ്വാന്‍
ആര്യന്‍(നാമം):: ശാസ്താവ്, അയ്യപ്പസ്വാമി, (<മാ. അയ്യ < സം. ആര്യ)
ആര്യന്‍(നാമം):: ആര്യാവര്‍ത്തത്തില്‍ വസിക്കുന്നവന്‍
ആര്യന്‍(നാമം):: ഒരു വാസ്തുദേവത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ align, insulate, jubilance, venal, അപരോക്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean