മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരേചക Edit
    വയറൊഴിക്കുന്ന


Entries from Datuk Database

ആരേചക(വിശേഷണം):: വയറൊഴിക്കുന്ന, വിരേചക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tag, ആവേഗി, ബാധകാധിപന്‍, വെങ്കളി, ഉള്‍ത്തൃഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean