മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരാട്ടുക Edit
    താരാട്ടുക, ഉറക്കുക


Entries from Datuk Database

ആരാട്ടുക(ക്രിയ):: താരാട്ടുക (ആരാരോ എന്നു പാടി ആട്ടുക)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dictaphone, carouse, അലസ്, മായാവചനം, മാധുകരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean