മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരാ Edit
    ആര നോക്കുക


ആരാ Edit
    ആരായുക, അന്വേഷിക്കുക, തിരയുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overcast, അഴുകള്ളന്‍, അപസംഗം, അക്രൂരന്‍, അസ്തിപന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean