മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരവാരം Edit
    കുജവാരം


Entries from Datuk Database

ആരവാരം2(നാമം):: ചൊവ്വാഴ്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ club, അക്ലിഷ്ട, ആള്‍പ്രമാണം, മിക്കതും, ശ്രവസ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean