മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരഭടി Edit
    ഒരു തരം നൃത്തം, ക്രോധം തുടങ്ങിയ ഉഗ്രഭാവങ്ങളുടെ ചേഷ്ട, ഉദ്ധതമായ ശബ്ദാര്‍ത്ഥരചന


Entries from Datuk Database

ആരഭടി(നാമം):: നാടകത്തിലെ നാലുവൃത്തികളില്‍ ഒന്ന്. (ഉദ്ധതശബ്ദാര്‍ഥരചന, കോപരൗദ്രാദിരസങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്, മായാപ്രയോഗം, ഇന്ദ്രജാലം, യുദ്ധം തുടങ്ങിയവയെ രംഗത്താവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന സാങ്കേതികമാര്‍ഗം)
ആരഭടി(നാമം):: ഒരുതരം നൃത്തം
ആരഭടി(നാമം):: സാഹിത്യരചനയിലെ നാലുതരം വൃത്തികളിലൊന്ന്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ primordial, rapier, മകരമത്സ്യം, അഗാരദാഹിനി, അഭിമായ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean