മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരഗ്വധം Edit
    അരഗ്വധം


Entries from Datuk Database

ആരഗ്വധം(നാമം):: കൊന്നമരം, അരഗ്വധം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ squadron, ഇന്‍സാന്‍, ഒന്നലര്‍, അന്തജ, ആനകദുന്ദുഭി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean