മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരഖണം Edit
    ആരഘാന്‍പ്രദേശം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ recycle, അഞ്ജീരം, വിപാടം, അശീര്‍ഷക, പ്രലംഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean