മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരക്ഷകന്‍ Edit
    കാവല്ക്കാരന്‍, നടന്നു കാവല്‍ കാക്കുന്നവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ octogenarian, perihelion, ആകാശേശന്‍, ഇന്ദീവരിണി, വിളക്കത്തച്ചന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean