മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരകന്‍ Edit
    ഒരു മത്സ്യംച ഇതിന് ഒരു മുഴം നിളം കാും


ആരകന്‍ Edit
    കള്ളന്‍, പിടിച്ചു പറിക്കുന്നവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ epicentre, tracker, അനുജ്ഞാത, ഉദ്ദാന്ത, തലപ്പണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean