മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആയുക്തന്‍ Edit
    മന്ത്രി, പ്രതിനിധി
    minister, agent


Entries from Datuk Database

ആയുക്തന്‍(നാമം):: മന്ത്രി, കാര്യകര്‍ത്താവ്, പ്രതിനിധി, കാര്യസ്ഥന്‍
ആയുക്തന്‍(നാമം):: വകുപ്പധ്യക്ഷന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fester, അതിയവം, അഹല്യാതീര്‍ത്ഥം, മേല്‍മണ്ഡലം, പഞ്ജരകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean