മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആയിക്കോണ്ട് Edit
    ആയി നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aroint, ഇടക്കുടി, മൃച്ഛകടികം, മാറ്റിത്തം, മൂവുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean