മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആയന്ത്രിത Edit
    ക്ളിപ്തപ്പെടുത്തിയ


Entries from Datuk Database

ആയന്ത്രിത(വിശേഷണം):: ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ liberalism, premiss, after all, അര്‍ക്കപ്രിയ, വിനയവാന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean