മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആയത് Edit
    ആയ അത്, ആവുന്നത്


ആയത Edit
    നീണ്ട, വലിച്ചുനീട്ടിയ
    long, lengthened


Entries from Datuk Database

ആയത(വിശേഷണം):: വലിച്ചുനീട്ടിയ
ആയത(വിശേഷണം):: നീളമുള്ള, നീണ്ട
ആയത(വിശേഷണം):: വിശാലമായ, വലിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ in fact, neo, rapt, അമാനസ്യം, വിഗണിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean