മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആയതാക്ഷി Edit
    സുന്ദരി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ effete, അവധിജ്ഞാനം, അമിശ്രം, ഉദ്ഭ്രാന്തം, പഥികൃത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean