മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആയകോല്‍ Edit
    കോക്കുവടി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ photograph, ഇന്ദ്രതദ്യുമ്നം, ചക്രധരന്‍, പ്രമഥം, പ്രാണദണ്ഡം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean