മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആമ്രകുടം Edit
നാമം
    ഒരു പര്‍വ്വതം, സാനുമാനാമ്രകുടം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tripos, അവദ്ധ്വസ്ത, അക്ഷയത്വം, ആര്, പ്രത്യാസത്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean