മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആമ്പല്‍പ്പൊയ്ക Edit
    ആമ്പല്‍ നിറഞ്ഞ തടാകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അലുങ്ങല്‍, പ്രലയം, വിപിനം, അക്ഷരലക്ഷം, പ്രതിജ്ഞാത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean