മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആമിത്ര Edit
    ശത്രുവായ


Entries from Datuk Database

ആമിത്ര(വിശേഷണം):: ശത്രുവായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ distinguish, simplism, മംഗലയ്, അപയാനം, ചിദ്രൂപം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean