മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആമശ്രാദ്ധം Edit
    ശ്രാദ്ധം മൂന്നുവിധമുള്ളതിലൊന്ന്


Entries from Datuk Database

ആമശ്രാദ്ധം(നാമം):: വേവിക്കാത്ത സാധനങ്ങള്‍കൊണ്ടുകഴിക്കുന്ന ശ്രാദ്ധം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flay, അചികിത്സ്യ, അപ്രാഗ്ര്യ, അജുഷ്ടി, പ്രയസ്തം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean