മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആമലകവ്രതം Edit
    നെല്ലിക്ക മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ഒരു മാസം കഴിച്ചുകൂട്ടല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expedient, അര്‍പ്പിത, അവകടിക, അഗൗര, ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean