മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഭീരന്‍ Edit
    മാട്ടിടയന്‍ തെളിക്കുന്നവന്‍. അഭീരന്‍, സ്ത്രി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dolesome, promiscuous, quodlibetically, അവെസ്ത, അഭിശസ്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean