മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഭാസരൂപകം Edit
    രൂപകാലങ്കാരത്തിന്‍െറപിരിവ്, പാദപുരണത്തിനുവേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്ന രൂപകം


Entries from Datuk Database

ആഭാസരൂപകം(നാമം):: വിശേഷ ചമത്കാരമില്ലാതെ രൂപകത്തിന്‍റെ ഛായമാത്രമായുള്ള പ്രയോഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nazi, അര്‍ദ്ധികന്‍, അളിച്ചാര്‍ത്ത്, അന്നാരച്ചക്ക, പ്രഭാസന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean