മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഭരണം Edit
    ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തു, അലങ്കാരം
    ornament, decoration


Entries from Datuk Database

ആഭരണം(നാമം):: ശരീരശോഭ കൂട്ടുന്നതിനു സ്വര്‍ണവും മറ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു, അലങ്കാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ behaviourism, period, അത്താഴപ്പക്കീര്, അശനേച്ഛു, ആകാശവിമാനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean