മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആബര്‍ഹം Edit
    കീറല്‍, കൊല


Entries from Datuk Database

ആബര്‍ഹം(നാമം):: വലിച്ചുകീറല്‍
ആബര്‍ഹം(നാമം):: കൊല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bailable, hectic, ഇടയീടല്‍, യുവകന്‍, അപ്രതിഷേധ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean